Gyergyóújfalu törvénye

ANNO DOMINI 1581

    Mü, kik vagyunk Gyergyószékben, Újfaluban lakozandók, nemesek, darabantok és vajda urunk őnagysága jobbágyi közönséggel, mind a teljes falu irattuk az emléközetre ez levelet, hogy miképpen az mü kegyelmes fejedelmünk, Báthori Christoph, Erdélyországának vajdája, az ő maga tanácsival és országával elvégezte, hogy Székelyországban az tilalmas vetésnek rendiből a királybiráknak büntetése leszállana, akarván őnagysága az ő maga jobbágyit es egyebeket ennek előtte való súlyos büntetéstől megoltalmazni, ennyi résziböl, hogy minden falu az ő falujában 12 hütös birákat esküssenek, kik az tilalmas vetésnek oltalmazására gyakorlatossággal vigyázzanak, minden ahhoz való külső, belső dolgokkal, hogy az 12 hütös bírákkal egyetemben az falu az királybirák büntetésin kivűl megbüntessék önnön köztök való végezett bírságokkal; annak okáért mü is értvén az őnagysága országával való kegyelines végezésit, és őnagyságának erröl kiadatott articulusát előnkbe vettük, és az őnagysága végzésinek mindenben engedelmesek lévén, az 12 hütös birákot elválasztván az mü tilalmas vetésünknek oltalmazására, az őnagysága articulussa tartása szerint mindenekkel mü is végeztünk teljes faluval némely büntetésekről és azoknak bírságának megvételiről.

Articulus primus
    Az kapubírság denar 50, ha valami barom mégyen bé rajta, arról valami kár lészen, az kapus ember megfizesse a kárt, hajtópénzzel edgyütt.

Articulus 2-dus
    Káros kert bírsága den. 25; ha valami barom mégyen bé rajta és kárt tészen, a kárt hajtópénzzel együtt a kertes ember megfizesse, ha pedig valami gonosz szokásos marhát mutathat ki, törvény szerént minden fizetés arra száll.

Articulus 3-tus
    Ha valamely ember éjjel juhát falu híre nélkül falu szabadítása előtt a tilalmasban béhajtja, annak a birsága flor. 1, ha pedig nappal bocsátja be a tilalmasban, annak a bírsága den. 50; az hajtópénz minden 10 juhtól 1 pénz. Valamely marhát behajtnak pedig, a bírák házokhoz hajtsák, a bíró pedig kezesen ki tartozik adni, de úgy, hogy mind kárról, hajtópénzről igazat fogadjon a kezes.

Articulus 4-tus
    Az tilalmasban ha valami barmat találnak, ha pásztoros leszen is, behajtsák; ha káron találják, az kárt fizesse meg az barmos ember hajtópénzzel együtt, annak a hajtópénze minden baromtól egy pénz és aprótól kettőtől egy pénz. Ha valaki az hajtó embertől az marhát elvészi, három girán maradjon érette; ha disznót találnak a tilalmasban, és kárt tészen, megfizesse disznós ember a hajtópénzzel együtt; annak a hajtópénze két öregtől egy pénz, aprótól négytől egy pénz.

Articulus 5-tus
    Minden ember, ki lovát a tilalmasban tartja, ennek előtte való törvényünk szerint nyűgben s kötélen jó módon tartsa, ha valami módon elszalad és megesküszik az ember rajta, hogy jó módon tartotta, a kárt megfizesse, de birságot ne fizessen; de ha meg nem esküszik, annak a bírsága den. 12; éjjel pedig, ha valaki lovának a kötelit elorozzák, az ember megesküszik, hogy elorozták, a kárt megfizesse, a hajtópénzt is, de bírságot ne fizessen; ha pedig más ember lova miatt szalad el, és megbizonyíttatik, minden fizetés arra szálljon.

Articulus 6-tus
    Ha valahol az falu határában vagy a falu között gonosz sár vagyon, és annak megtöltése falura vagy tízesre néz, a bírák meghirdessék, hogy megcsinálják; annak bírsága flor. 1. Ha csak egy ember személyit nézi, annak a birsága den. 25.

Articulus 7-mus
    Ha valahol a falu határában utakot szántanak el, az bíráknak valamely felől panasz megyen felőle, a birák tartoznak rámenni és meglátni, az út megszabaduljon törvény szerént, az ember az elszántásért megbüntettessék három girára; ha pedig a bírák meg nem látják, a hatalmat ki cselekütte, az egész falu ugyan rámenjen, és felkeressék ki-ki nyugodalmáért.

Articulus 8-vus
    Az elszegődött szolgát is mind az urával együtt az 12 hütös bírák eleibe híhassák, ha valakinek kárt tött, senki pedig ennek meg nem ítélt törvényivel a földesura eleiben ne mehessen az falu végezése szerint tilalmas vetés dolgából.

Articulus 9-nus
    Ha valaki lovát vagy egyébféle barmát a csóvás parlagon pásztoroltatja vagy ráköti Szent János-napig, 3 girán maradgyon. Szent János-nap után, ha kaszálófű lészen rajta, megláttatik, azt a bírák meglássák, s az ő szabadításoknak utána minden ember bírhatja mert a tilalmas vetés nemcsak egy ember kertivel oltalmaztatik meg.

Articulus 10-mus
    Valaki szénafűben vagy irotván szénafűben lovát vagy egyéb barmát tartsa, és megbizonyíttatik, vagy valamelyik félnek törvény megyen felőle, mivel akarattal való kártétel, 3 gira a bírsága. Ezekben pedig mind a hütös bírák előtt törvény legyen, és törvény szerint büntettessék minden ember,

Articulus 11-mus
    Minden tilalmasbeli való kártétel, ki nem történettel lészen, megbizonyíttatik, hogy nem akarat szerént való kártétel, annak bírsága 3 gira.

Articulus 12-dus
    Minden tilalmasbeli csóvás szénafű vagy parlag ha lészen, de senki semmi biradalmával rá nem mehet az bírák híre nélkül, mert ha rámegyen maga gondolatjával, 3 girán marad az ember.

Articulus 13-tius
    Ha valaki a tilalmasban kárt tétet és meg nem alkuszik az káros emberrel törvénylátásának előtte, vagy megtagadná, hogy nem őmiatta vagyon a kártétel, ha birák eleiben jutnak, 3 girán maradjon érette a barmos ember a mi módunk szerint, mivel törvényt várt rája.

Articulus 14-tus
    Minden, valaki ebben ellentartó lészen a teljes falu végezésiben, kiváltképpen az őn[agysá]ga articulusának continentiája szerint, ha valaki bírságon esik, az executiónak eleiben ne állhasson; ha pedig eleiben állana, 12 forintokon maradjon az az ember. Minden bírságnak pedig a fele a bíráké, fele a teljes falué legyen.

Articulus 15-tus
    Mindenekre ha jó módon az tizenkét hütös bírák gondot nem viselnek, ami az ő tiszteket nézi, és valaki a királybirónak panaszt tészen és megbizonyíttatik, hogy a bíráknak vigyázatlanságok miatt lött a kár, az bírákra száll a tizenkét forint, és a falu tisztán marad minden büntetéstől.

Articulus 16-tus
    Valaki méltatlan panaszol tisztnek falu híre nélkül: 12 forinton marad az az ember érette.

Articulus 17-mus
    Minden esztendőben a hütös bírák a falut megfeleltessék, a falu is ahhoz embert válasszon, és valamint a falu megfelel, írva legyen, és úgy büntessenek mindeneket; valami barmot pedig kifelelnek tilalomszegésre, annak bírsága denár 12.

Articulus 18-vus
    Valakinek az falu közül házához küldnek bírságért, a falu adta emberrel együtt egy vagy kettő a bírák közül légyen, kérje a törvénynek annyi érő marháját, az mennyit az bírság tészen, ha törvénynek nem adgya, az bírák eleiben hijják azt az embert, engedetlenségen marad az falu végzése szerént, mint lófő 8, darabant és szabad székel, jobbágy 3 girán marad érette.

Articulus 19-mus
     Mivelhogy az falunak végezése volt még a régi székel szabadságnak idejében is, hogy senki az falu határában, mezőn, erdőn, falun és falu híre nélkül örökséget ne foglaljon magának, hanern falutól kövesse, ha az teljes falunak adhatája lészen, meglássák azt az helyet, de a falu engedelmiből örökítse, de ha csak maga gondolatjából megyen rá, a falunak vesszen minden marhája, az örökség is; ennek pedig mindenkor három törvénnyel való tilalma volt; ebben pedig a teljes falu előtt lött törvény mind a hütös bírákkal együtt, a három törvény ellen három tilalman, azaz 9 girán marad az az ember, hogy az falu végezésinek engedetlen volt.

Articulus 20-mus
    Ha valamely ember bírságon esik, vagy káros kerti vagyon, kiről mind a teljes falu végezett, mindezekben a bírák igazítani mennek az ő tisztek szerint, ha ez az ember házánál honn nem lenne, azért az bírák a bírságot ugyan megvehessék törvény szerint, amivel tartozik, háza népitöl, törvénynek kérhessék a házat és zállagot vehessenek, de hatalommal marhát ne vegyenek; ha törvénynek nem adja marháját, az az ember három girán maradgyon, amint feljebb megírattatott; ha pedig az igaztételről a birákot eltiltja, és a tilalomnak okát nem adhatja, az ok nélkül való tilalom is megmaradgyon, egy tilalom ellen három girán, három tilalom ellen 9 girán.

Articulus 21-mus
    Ha valamely embernek ítéltetett törvénye a bírák előtt nem tetszik, apellálhasson más falubeli bírák eleiben, újobban való itílésnek okáért, hogyha jobban ítílnének. Amen.

(SzOkl V. 124-128.; EGtSzle 2-7.)